Zarządzenie Nr 1/2014/15
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Królewie
z dnia 29.08.2014r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art.22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1
W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Królewie.

§ 2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Królewie;
2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego w księdze uczniów SP w Królewie;
3) rodzicu ucznia – należy także przez to rozumieć opiekuna prawnego;
4) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręczniki danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Joniec.

§ 3
1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
3. Wyposażenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez wychowawcę klasy.
4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu (dniach) i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem – bibliotekarzem biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.
5. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników.
6. Podręczniki są wypożyczane (użyczane ) uczniom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu umowy przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której jeden podpisany egzemplarza na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.
8. Wzór umowy, zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
9. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiedzialny jest nauczyciel wychowawca, który po podpisaniu umowy, jeden jej egzemplarz przekazuje niezwłocznie do
biblioteki szkolnej.

§ 4
Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów, zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły.

§ 5
1. Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Ich zwrot następuje w okresie dwóch tygodni od zakończenia zajęć w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
2. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust.1, wykonuje nauczyciel wychowawca ucznia oraz nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej.
3. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciele, o których mowa w ust.2, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.
4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Przepisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.
5. Przepis ust.4 nie ma zastosowania, w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§ 6
1. Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej.

§7
Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzaniem.
§ 8
1. Zarządzanie stosuje się do:
1) uczniów klas I szkoły podstawowej – w roku szkolnym 2014/2015;
2) uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej – w roku szkolnym 2015/2016;
3) uczniów klas I – V szkoły podstawowej – w roku szkolnym 2016/2017.
2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie stosuje się do wszystkich uczniów szkoły podstawowej .

§ 9
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

………………………………………..
podpis Dyrektora

 

 

Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 1/2014/15 z dnia 29.08.2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

UMOWA UŻYCZENIA

Zawarta w ……………………………………., w dniu ……………………, pomiędzy:
1. Szkołą Podstawową w Królewie, zwanej dalej „Użyczającym”, w imieniu, której działa Urszula Pilśnik – dyrektor szkoły, a
2. …………………………….. zwanym dalej „Biorącym w użyczenie” zamieszkałym w …………………………,
rodzicem/opiekunem prawnym ………………………………………. – ucznia klasy ………………. Szkoły Podstawowej w Królewie.
§ 1
Przedmiotem użyczenia są podręczniki do klasy ……………………………………………………………………………………………………………………….. Użyczający oświadcza, że działa w imieniu gminy Joniec jego właściciela oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania, a Biorący do używania przedmiot użyczenia przyjmuje.
§ 2
Umowa zostaje zawarta na okres zajęć dydaktycznych roku szkolnego – tj. od 1 września 2015r. do 25 czerwca 2016 r.
§ 3
Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.
§ 4
Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.
§ 5
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego. Użyczający może żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
§ 6
Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w terminie do dnia 25 czerwca i miejscu wskazanym przez Użyczającego (w bibliotece szkolnej).
§ 7
Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w przypadku, gdy jego dziecko zostanie wykreślone z ewidencji uczniów szkoły. Przepisy § 4 – § 6 stosuje się odpowiednio.
§ 8
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie jego walorów użytkowych i estetycznych lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.
§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający:                                                                                                          Biorący do używania:

…………………..………….                                                                                       ………………………………….

Kalendarz
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiwum wpisów
Zdjęcia
zdjecie0511 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20150612_131943 20150612_093240