PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRÓLEWIE
2017/18

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) Szkoła Podstawowa w Królewie realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

I. Wprowadzenie do programu.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój Ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.
Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, rozmów i konsultacji
z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.
II. Rozdział 1. Misja i wizja szkoły.
„Od siebie trzeba chcieć dużo i ludziom dać najwięcej”
Przyjęliśmy pogląd, że „sercem działalności edukacyjnej szkoły jest to, co dzieje się w relacji: nauczyciel – uczeń/uczniowie”. Dlatego nasz program wychowawczo-profilaktyczny zakłada, że od siebie będziemy wymagać dużo. Każdy bowiem nauczyciel jest wychowawcą i każdy wpływa na zachowanie, sposób myślenia i obyczaje uczniów, którzy są głównym podmiotem edukacji. Zdajemy sobie sprawę, że nie ma wychowania bez wymagań. One otwierają nowe perspektywy, uczą jak sprostać wyzwaniom, jak nie ulegać trudnościom, jak urzeczywistniać małe i wielkie cele. Pragniemy to uświadomić naszym uczniom, by podążali dalej w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Naszą pracą wychowawczą chcemy pokazać, jak żyć wspólnie z innymi ludźmi i „być dla drugich”.
Realizując ten program, będziemy się starać, by nasz wpływ był podporządkowany celowi ogólnemu wychowania, tj. wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia.
Szczegółowe cele wychowawcze będą realizowane w czasie zajęć zintegrowanych w nauczaniu początkowym, w blokach przedmiotowych w następnym etapie kształcenia oraz podczas realizacji ścieżek edukacyjnych w ramach nauczania różnych przedmiotów lub w postaci odrębnych zajęć. Umożliwią one integrowanie różnych dziedzin wiedzy i doświadczenia.
Najważniejszym założeniem naszego programu wychowawczego jest, by uczeń był twórczym podmiotem. Będziemy dążyć do tego poprzez stosowanie metod aktywizujących ustnych, pisemnych i innych działań. Ukształtują one ucznia jako człowieka myślącego samodzielnie, twórczo, krytycznie i odpowiedzialnie. Zaowocuje to w jego życiu indywidualnym i społecznym, niezależnie od dalszego profilu kształcenia.
W pracy wychowawczej będziemy wspomagać i uzupełniać rodziców, którzy „posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci”. Chcemy dążyć do tego, by kierunek naszej działalności wychowawczej był zgodny z ich wolą. Poszanowanie ideałów i pozytywnych wartości wyniesionych przez ucznia z domu rodzinnego będzie podstawowym zadaniem nauczyciela – wychowawcy.
1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej.
2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.
3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.
5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.
6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

Wizja szkoły
Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma umożliwić uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej “małej ojczyzny”. Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny psychiczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów.

III. Rozdział 2. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

1. Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,
w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

2. Zadania:
1) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
4) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;
5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

3. Cele szczegółowe:
Uczeń naszej szkoły:
(-) jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,
(-) udziela pomocy rówieśnikom,
(-) szanuje ludzi i respektuje ich prawa,
(-) jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;
(-) jest odpowiedzialny,
(-) potrafi rozwiązywać konflikty,
(-) potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),
(-) jest asertywny,
(-) potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,
(-) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
(-) kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy
jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,
(-) czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,
(-) odróżnia dobro od zła,
(-) dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,
(-) może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym.

4. Model absolwenta.
Absolwent jest:
1) aktywny: posiada zainteresowania, pasje jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata, korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę;
2) odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,
3) otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;
4) optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych;
5) tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
6) świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych.

5. Diagnoza sytuacji wychowawczej.
Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:
1) badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych, rozmów z rodzicami,
2) spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
3) analizy stanu wychowania w szkole:
(-) obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,
(-) sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę.

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:
1) brak motywacji do nauki
2) w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne;
3) rozszerzyć działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia
6.Kryteria efektywności.
1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.
2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo – Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.
3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

7. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.
1) Dyrektor szkoły:
a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
b) wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,
c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
d) kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,
e) organizuje szkolenia dla nauczycieli,
f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

2) Wychowawca klasy:
a) ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,
b) ma obowiązek- we współpracy z dyrektorem szkoły- ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich,
c) diagnozuje problemy wychowawcze,
d) poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,
e) doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;
f) prowadzi we współdziałaniu z dyrektorem szkoły szkolenia i konsultacje dla rodziców,
g) dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowują uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
h) poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,
i) uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
j) realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
k) koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w swojej klasie;

3) Nauczyciel:
a) ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,
b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,
c) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
d) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem
e) świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;
4) Rodzice:
a) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
b) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

IV. Rozdział 3.
1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla wychowanków oddziału przedszkolnego.
Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym Sposoby realizacji zadań
Wzajemne poznanie się. 1.\wychowankowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.
2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.
3. Wykorzystywanie ćwiczeń integracyjnych metodą W. Sherbone.
Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych
zainteresowań.
1.Prowadzenie zajęć plastycznych ,zabaw z muzyką.
2. Udział wychowanków w przedstawieniach teatralnych w szkole, w teatrze , za pośrednictwem” i –Teatru”.
Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.
1.Wychowankowie stosują formy dobrego zachowania.
2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.
3.Dobre maniery w rodzinie Wafelków- praca z cyklem opowiadań.
Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.
1. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowania niepożądanych zachowań.
Bezpieczeństwo.
1.Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.
2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.
3. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.
4. Zapoznanie z zasadami PPOŻ na lekcjach.
Wdrażanie ucznia do samodzielności.
1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych .

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka. 1. Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc.
2. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.
3. Prawa dziecka – zapoznanie wychowanków z ich prawami- tworzenie wspólnego plakatu.
Dbałość o dobry klimat w szkole. 1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole.
2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników.
Kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych.
1.Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem.
2. Poznają symbole narodowe i europejskie.
3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym.

Propagowanie zdrowego stylu życia.
1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.
3.Realizacja programów profilaktycznych PSSE: „Czyste powietrze wokół nas”, „ Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”.
4. Bieg Królewski – bieg po zdrowie.
5.Owocowy piątek- przynoszenie wybranego owocu.
6. Wspólne mycie zębów po śniadaniu.
Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.
2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.
3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 4.Konsultacje dla rodziców.
5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.
6.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.
6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.
7. Pedagogizacja rodziców związana z problemami zauważonymi w grupie.

2.Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas I- III.

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym Sposoby realizacji zadań
Wzajemne poznanie się. 1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.
2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.
Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych
zainteresowań.
1.Prowadzenie zajęć: kołą tanecznego, zajęcia muzyczno – artystyczne, zajęcia sportowe .
2.Indywidualna praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wybitnie uzdolnionym – przygotowania do konkursów, . Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.
3. Udział uczniów w przedstawieniach teatralnych w szkole, w teatrze , za pośrednictwem” i –Teatru”.
Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.
1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.
2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.
Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.
1. Praca nad doskonalenie swojego charakteru i wyzbyciu się słabości.
2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowania niepożądanych zachowań.
Bezpieczeństwo.
1.Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.
2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.
3.Realizacja programu „ Bezpieczny Uczeń ” przy współpracy z Policją- klub Bezpiecznego Puchatka.
4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.
5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.
7. Zapoznanie z zasadamiPPOŻ na lekcjach.
Wdrażanie ucznia do samodzielności.
1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.
2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej –
uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.
3. Samodzielnie korzystają ze stołówki szkolnej.
Tolerancja dla inności. Prawa dziecka. 1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Poznanie obowiązków ucznia.
3. Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc.
4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.
Dbałość o dobry klimat w szkole. 1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole.
2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników.
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim – sekcją klas I – III.
Kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych.
1.Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem.
2. Poznają symbole narodowe i europejskie.
3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym.

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

1.Nauczanie informatyki od I klasy.
2.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.
3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji .
4.Korzystanie z kącika czytelniczego w bibliotece szkolnej.
5.Współpraca z Europejskim Forum Młodzieży – Projekt KIDSPEEK, AIESEC. Organizacja warsztatów językowych

Propagowanie zdrowego stylu życia.
1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizacja zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia.
2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.
3.Realizacja programów profilaktycznych PSSE: „Czyste powietrze wokół nas”, „ Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”, „ Nie pal przy mnie proszę”.
4. Kontynuacja programu „Trzymaj formę”, ‘”Śniadanie daje moc”, ‘ Program dla szkół” ARR ( mleko i owoce i warzywa w szkole.).
5. „Bieg Królewski”– bieg po zdrowie.
Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.
1.Organizacja zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych,
logopedycznych, indywidualnych konsultacji dla uczniów .
3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.
2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.
3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 4.Konsultacje dla rodziców.
5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.
6.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka,Statutem Szkoły i regulaminami, programami.
6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.
7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

2. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII.

Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym Sposoby realizacji zadań
Rozwój osobowości ucznia. 1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:
(-) wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu
rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,
(-) wdrażanie do autorefleksji
2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:
(-) kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,
(-) wdrażanie do samooceny,
3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:
(-) motywowanie do nauki szkolnej,
(-) rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów
(-) stwarzanie warunków do realizowania działań
wynikających z zainteresowań,
(-)rozwijanie zdolności twórczego myślenia,
(-) kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi
indywidualnych talentów i uzdolnień,
(-)pomoc w radzeniu sobie z własnymi
niedoskonałościami,
(-) kształtowanie hierarchii wartości,
(-) praca z uczniem zdolnym,
(-) praca z uczniem o specyficznych potrzebach
edukacyjnych;
4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby i rozwijających zainteresowania uczniów ( koło taneczne, koło j. niemieckiego, zajęcia sportowe, wyjazdy na basen).
Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.
1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia
społecznego poprzez:
(-) promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego
zachowania się,
(-) poszanowanie praw i potrzeb innych,
2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez:
(-) wdrażanie do empatii,
(-) współpraca w zespołach,
(-) realizacja projektów,
(-) kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych,
3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:
(-) kształtowanie umiejętności nieagresywnego
rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji
problemowej,
(-) rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.
Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.
1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut,
regulaminy, procedury).
2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu
szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:
(-) zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,
(-) poszanowanie mienia szkoły,
(-) tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

Nawiązanie współpracy międzynarodowej.
1.Współpraca z Europejskim Forum Młodzieży – Projekt KIDSPEEK, AIESEC.
2.Organizacja warsztatów językowych.
Kształtowanie postaw patriotycznych 1.Zapoznanie uczniów z historią miejscowości rejonu, zabytkami, kulturą, itp.
2. Przygotowanie i uczestnictwo w akademii, apelu z okazji Święta Niepodległości. 3 Maja.
3.Kształtowanie tożsamości narodowej przy
jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych
krajów.
3. Wykonanie okazjonalnych gazetek na holu szkoły,
4. Dbanie o mogiłę żołnierzy z 1920r. na cmentarzu parafialnym.
Kształtowanie postaw i nawyków
proekologicznych.
1.Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, chemii, fizyki.
2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką
ekologiczną.
3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „ Tydzień zdrowia”.
Zapobieganie samowolnemu
opuszczaniu zajęć lekcyjnych.
1.Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.
2. Omówienie konsekwencji takich zachowań.
Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnym.
1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, logopedycznych.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym. 1.Współpraca z GOPS.
2. Pozyskanie sponsorów.
Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów
Wychowawczych.
1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.
2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.
3.Konsultacje dla rodziców.
4.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami,
programami.
5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i
wychowawców w zakresie profilaktyki używania
niebezpiecznych środków i substancji, a także norm
rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku
rozwojowego poprzez uczestnictwo formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.
6. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom,
nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych
sposobów prowadzenia działań wychowawczych i
profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.
Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.
1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje.
2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę
uroczystościach i imprezach szkolnych np. Choinka, Dzień Rodziny.

Zdrowy styl życia. 1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.
2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.
3.Udział szkoły w programie: „Śniadanie daje moc”, ”Trzymaj formę”.
4.Fluoryzacja zębów – program profilaktyczny.
5.Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.
6.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia.
7. Realizacja programu własnego „Moda na zdrowie”
8.Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych
dotyczących promocji zdrowia.
9.Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów.
Profilaktyka zagrożeń. 1.Środki i substancje psychoaktywne:
(-) diagnoza środowiska ucznia,
(-) wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w
wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania
pomocy w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę,
(-) konkursy wiedzy na temat używek dla uczniów,
(-) gazetki ścienne,
(-) bieżące informowanie rodziców/prawnych
opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach.
2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie
dyskryminacyjne, cyberprzemoc:
(-) systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,
(-) zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm
obowiązujących w szkole
(-) pogadanki, lekcje wychowawcze,
(-) przeprowadzenie zajęć warsztatowych „Nie dla agresji” oraz „Stop przemocy w szkole”,
(-) stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów
(-) reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,
(-) spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące
odpowiedzialności nieletnich.
3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:
(-) propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)
(-) jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,
(-) omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 1. Diagnoza środowiska:
(-)wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,
(-) ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem,
konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.
2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.
3 Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie
problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i szkole.

IV. Rozdział

3. Ewaluacja programu.

Przebieg pracy wychowawczo – profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i
ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.

Program pozytywnie zaopiniowany
przez Radę Pedagogiczną SP w Królewie 15.09.2017r.
Zatwierdzony przez Radę Rodziców 21.09.2017r.

Kalendarz
październik 2021
P W Ś C P S N
« kwiecień    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwum wpisów
Zdjęcia
zdjecie0507 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20150611_144731