Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Szkoły Podstawowej w Królewie

2023-24

WSTĘP

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Królewie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa.

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Celem naszej szkoły jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W szkole wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Program wychowawczo‑profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.


 1. DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem

 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego-profilaktycznego,
 • analizy dokumentów szkolnych (dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych, protokoły Rad Pedagogicznych),
 • analizy dokumentów szkolnych prowadzonej przez  wychowawców klas,
 • wniosków uzyskanych ze spotkań zespołów nauczycieli,
 • spostrzeżeń rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi –  przekazywanych podczas zebrań, spotkaniach Rady Rodziców oraz indywidualnych rozmów,
 • obserwacji zachowania uczniów w szkole i na terenie wokół szkoły.

Podstawowym celem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

 1. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE UZNAWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ
 2. poszanowanie wartości i godności ludzkiej,
 3. sprawiedliwość,
 4. tolerancja,
 5. uczciwość,
 6. szczerość,
 7. prawdomówność,
 8. wysoka kultura osobista,
 9. komunikatywność,
 10. szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej,
 11. ogólnoludzkie normy i wartości religijne,
 12. aktywna działalność na rzecz klasy i szkoły,
 13. doskonalenie własnej osoby,
 14. kierowanie się własnym sumieniem,
 15. pomoc potrzebującym,
 16. kreatywność,
 17. umiejętność współżycia w rodzinie, grupie i społeczności,
 18. rzetelność i odpowiedzialność,
 19. asertywność,
 20. zdrowy tryb życia,
 21. wykształcenie i nauka.
 22. TRADYCJE I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOLNA
 23. Szkoła promuje swoje osiągnięcia poprzez organizację uroczystości środowiskowych:
 24. Jasełek z okazji świąt Bożego Narodzenia,
 25. Balu karnawałowego i Dnia teatru ,
 26. Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny,
 27. Biegów Królewskich,
 28. Prezentowanie programów artystycznych podczas uroczystości parafialnych, gminnych.
 29. Uczniowie klas pierwszych są pasowani na ucznia w czasie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 30. W dniu uroczystości szkolnych m.in. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, zakończenia roku szkolnego, świąt państwowych, Dnia Edukacji Narodowej, uczeń powinien przyjść do szkoły w stroju uroczystym. (Przez strój uroczysty należy rozumieć: dla dziewcząt – białą bluzkę i czarną lub granatową spódnicę/spodnie, a dla chłopców – białą koszulę i czarne lub granatowe spodnie).
 31. SYLWETKA ABSOLWENTA

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • jest tolerancyjny,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.


 • CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli i pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole oraz wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym i społecznym.

 • CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły przez:
 • Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, rodziców i uczniów.
 • Integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, wspieranie ich działalności wolontarystycznej.
 • Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
 • Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa.
 • Wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej, współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym wspierającymi działania szkoły z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa: policją, sądem rodzinnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, przedstawicielem Urzędu Gminy ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
 • Rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów.
 • Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.
 • Zwiększanie roli rodziców w szkole.
 • Zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym uczniów przez:
 • Działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów.
 • Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.
 • Profilaktykę uzależnień od gier komputerowych, Internetu, hazardu.
 • Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności tzw. nowych mediów.
 • Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, m.in. związanych z wyjazdami rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie.
 • Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych, społecznych i życiowych wśród uczniów (samokontrola, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji).
 • Wspieranie uczniów i wychowanków , u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenie kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów.


 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów przez:
 • Zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania działań prozdrowotnych.
 • Ukierunkowanie uczniów na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi.
 • Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole.
 • Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów.
 • Mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne przez:
 • Bieżące monitorowanie frekwencji uczniów.
 • Poznanie czynników wpływających na niską frekwencję uczniów.
 • Stosowanie w szkole jednolitego systemu usprawiedliwień nieobecności i zwolnień z zajęć.
 • Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień z zajęć oraz systemem kar i nagród związanych z frekwencją.
 • Uświadomienie uczniom szczególnego wpływu liczby godzin nieusprawiedliwionych na osiągane wyniki w nauce oraz na ocenę zachowania.
 • Uświadomienie wpływu nieobecności na możliwość nieuzyskania promocji do następnej klasy.
 • Szybkie informowanie rodziców o wagarach dziecka.
 • Opracowanie systemu nagradzania za wysoką frekwencję uczniów w szkole:
 • nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla uczniów o 100% frekwencji.
 • STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole m.in. samorządowi, wolontariuszom, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz samorządem uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.


Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością,
 • uczestniczy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą
  w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością, reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego
  i uzależnień uczniów,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom uczniów,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
 • diagnozują środowisko wychowawcze,
 • zapewniają – przy współpracy z dyrektorem szkoły- uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracują z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracują z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udzielają – w miarę możliwości-  pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracują z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno‑pedagogiczną.

Zespół wychowawców:

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę pozytywnego dyscyplinowania uczniów,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły.

Pedagog szkolny/pedagog specjalny:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 •  współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzice:

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo‑profilaktyczny szkoły.

Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
  w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • podejmuje działania z zakresu wolontariatu, prowadzi akcje angażując społeczność szkolną.


 • PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Poniższy plan może zostać zmodyfikowany, podobnie formy realizacji poszczególnych działań mogą ulec zmianie adekwatnie do potrzeb.

Działalność wychowawcza szkoły
Lp.Zadanie do realizacjiSposób realizacjiOdpowiedzialniTermin
1.Kształtowanie pozytywnych i szlachetnych postaw społecznych: wrażliwości na prawdę i dobro, zaangażowanie społeczne, promowanie zdrowych i bezpiecznych zachowań oraz postaw proekologicznychPrzeprowadzanie rozmów, pogadanek na lekcjach wychowawczych nt. zachowań destrukcyjnych uczniów oraz ukazywanie uczniom pozytywnych wzorców zachowań, autorytetów moralnych. Prowadzenie działań mających na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań związanych z pandemią. Prowadzenie pogadanek, udostępnianie materiałów informacyjnych na temat zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Zajęcia o zdrowym odżywianiu się oraz innych zabiegach sprzyjających podniesieniu odporności organizmu oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka.   Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.         Dzień Ziemi Sprzątanie świata Projekty, akcje i zajęcia o tematyce ekologicznej np. ESA Rozwijanie i wspieranie działalności na rzecz innych poprzez angażowanie uczniów i rodziców w charytatywne akcje szkolne, lokalne i ogólnopolskie „Góra Grosza”  – zbiórka nakrętek Udział w akcjach UNICEFWychowawcy, wszyscy nauczyciele, pielęgniarka szkolna     Wychowawcy, świetlica, Nauczyciel biologii, przyrody, wychowania fizycznego, wychowawcy klas, świetlica Nauczyciel techniki, wychowania fizycznego Wychowawcy klas 1–3 Zespół ds. ekologii Klub Wolontariatu, wychowawcy, Samorząd uczniowskicały rok cały rok listopad 2023 cały rok cały rok
2.Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia dostosowanego do jego potrzeb i możliwościWyrównywanie braków
w wiadomościach i umiejętnościach poprzez organizację zajęć dydaktyczno‑wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami. Integracja uczniów – zajęcia podczas lekcji wychowawczych, organizacja uroczystości klasowych, organizacja samopomocy uczniowskiej itp. Zapewnienie uczniom wsparcia emocjonalnego adekwatnie do zdiagnozowanych problemów,
 poprzez: Organizowanie zajęć na temat emocji, ich nazywania, rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Organizowanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Budowanie motywacji do nauki i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez poszukiwanie i wzmacnianie mocnych stron uczniów. Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń
i niedoskonałości.   Wspieranie uczniów których rozpoznano obniżenie kondycji psychicznej Zorganizowanie działań mających na celu kształtowanie postawy tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Poprawa klimatu szkoły poprzez uczenie samorządności i demokracji. Wybory do samorządów klasowych i samorządu uczniowskiego. Działalność uczniów na rzecz klasy i szkoły
Dyrektor, wszyscy nauczyciele Wychowawcy Wszyscy nauczyciele we współpracy z placówkami wspomagającymi pracę szkołyWychowawcy, nauczyciele, pedagog, opiekun SU          cały rok   cały rok
3.Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców oraz rodzicówUdział nauczycieli
w szkoleniach i warsztatach. Samokształcenie nauczycieli. Poradnictwo dla rodziców w ramach zebrań z rodzicami i\ indywidualnych konsultacji. Organizowanie dla rodziców prelekcji i spotkań z ekspertami reprezentującymi instytucje wspomagające szkoły. Organizacja spotkań indywidualnych z nauczycielami, warsztatów tematycznych z psychologiem i pedagogiem  
Wszyscy nauczyciele       Wszyscy nauczyciele, pedagog, pedagog specjalnycały rok
4.Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnychŚwiętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze nt. patriotyzmu.   Porządkowanie Grobu Żołnierzy z 1920r. na cmentarzu parafialnym Organizowanie wycieczek edukacyjnych „Poznaj Polskę”. Wycieczki wirtualne.Wszyscy nauczyciele, nauczyciel historii Nauczycielezgodnie z kalendarzem uroczystości w ciągu roku
5.Poznanie i kultywowanie tradycji rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu i dorobku kulturalnego EuropyŚwiętowanie uroczystości szkolnych, lokalnych, państwowych. Lekcje wychowawcze, wycieczki tematyczne, współpraca ze środowiskiem lokalnym. Realizacja projektów edukacyjnych.  Wszyscy nauczyciele Wychowawcy i nauczyciele Samorząd Uczniowskizgodnie z kalendarzem uroczystości w ciągu całego roku
Działalność edukacyjna szkoły
Lp.Zadanie do realizacjiSposób realizacjiOdpowiedzialniTermin
1.Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u uczniówStosowanie aktywizujących metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem technik informatycznych i multimedialnych oraz technik kształcenia na odległość (jeśli zajdzie taka potrzeba) Zachęcanie do udziału
w konkursach, olimpiadach
Wszyscy nauczycielecały rok
2.Poszerzanie wiedzy rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania narkotyków, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diety i leków, w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkachUdzielanie rodzicom pomocy w zakresie wskazywania instytucji służących specjalistyczną pomocą. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla uczniów i rodziców (ulotki, gazetki informacyjne itp.) Prelekcje dla rodziców oraz poradnictwo indywidualne Eko- kulturalne przedszkole nauczyciele Nauczyciele,  Pedagog, pedagog specjalny,przedstawiciele instytucji  cały rok cały rok wg ustaleń z placówką cały rok
3.Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania używania i substancji psychoaktywnychSzkolenia prowadzone przez instytucje wspierająceDyrektor, nauczycielewg ustalonego harmonogramu
4.Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracyWarsztaty prowadzone przez pedagoga szkolnego/doradcę zawodowego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowypedagog szkolny, nauczyciel – doradca zawodowy  drugie półrocze  
Działalność informacyjna szkoły
Lp.Zadanie do realizacjiSposób realizacjiOdpowiedzialniTermin
1.Dostarczanie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom nt. skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych
z przeciwdziałaniem używaniu narkotyków, środków zastępczych
i nowych substancji psychoaktywnych
Poradnictwo indywidualne dla rodziców, poradniki online, materiały informacyjne
w postaci plakatów, ulotek itp. prelekcje prowadzone przez ekspertów
Przedstawiciele instytucji wspomagających szkołęw trakcie całego roku szkolnego
2.Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców
w przypadku używania środków psychoaktywnych
Kontakt z pedagogiem szkolnym, policją, kuratorami, Powiatowym Ośrodkiem Pomocy Rodziniedyrektorcały rok
3.Informowanie uczniów
oraz ich rodziców
o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkoły z policją
w sytuacjach zagrożenia narkomanią, demoralizacją, niedostosowaniem społecznym.
Zajęcia na godzinie wychowawczej oraz poradnictwo dla rodziców podczas zebrań
z rodzicami
 wychowawcyw ciągu roku wg terminarza spotkań z rodzicami
Działalność profilaktyczna szkoły
Lp.Zadanie do realizacjiSposób realizacjiOdpowiedzialniTermin
1.Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców programów profilaktycznychRealizacja programu profilaktycznego np. „ Czyste powietrze wokół nas’ ,” Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”,” Trzymaj formę”,  ‘Skąd się biorą produkty ekologiczne’.Nauczyciele , wychowawcywg ustalonego terminu  
2.Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieciUświadamianie zagrożeń związanych z Internetem podczas zajęć wychowawczych, pogadanek. Projekty, akcje i zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie, organizacja zajęć rozwijających umiejętność selekcjonowania informacji publikowanych w sieciWychowawcy, nauczyciel informatyki Nauczyciel informatyki, pedagog, PPPcały rok luty 2024
3.Bezpieczne sposoby wykorzystania czasu wolnego przez uczniówAkcja „Bezpieczne ferie i bezpieczne wakacje” Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz innych form zajęć pozalekcyjnych będących alternatywą dla zachowań destrukcyjnych Działalność samorządu uczniowskiego na terenie szkoły, w środowiskulokalnym
oraz zaangażowanie się w wolontariat. Kółka zainteresowań, konkursy, olimpiady, zawody sportowe
Współpraca z Policją – pogadanki Nauczyciele   Opiekun Samorządu UczniowskiegoNauczycielewrzesień, luty, czerwiec 2024 wrzesień 2023 cały rok
4.Zapobieganie przemocy rówieśniczejKształtowanie właściwych postaw uczniów wobec zjawiska przemocy podczas zajęć wychowawczych, pogadanek. Zaznajamianie uczniów
z konsekwencjami psychologicznymi, społecznymi i prawnymi stosowania przemocy w tym cyberprzemocy. Podejmowanie interwencji wychowawczych w przypadkach występowania przemocy rówieśniczej
Wychowawcy,  policja oraz inne instytucje w zależności od potrzebcały rok  
5.Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartościWarsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP   Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematycePedagog szkolnyZgodnie z planem pracy pedagoga
6..Poszerzanie współpracy
z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły
Współpraca z najbliższym środowiskiem (biblioteka gminna, straż pożarna, parafia, zaprzyjaźnione szkoły).Wszyscy nauczycielecały rok
 1. SPODZIEWANE EFEKTY
 2. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach życiowych.
 3. Świadomy udział uczniów w różnych formach spędzania czasu wolnego.
 4. Uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania, potrafią współpracować w zespole, są wrażliwi na potrzeby innych.
 5. Wzrost bezpieczeństwa na terenie szkoły.
 6. Zapewnienie różnorodnej pomocy potrzebującym.
 7. Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami.
 8. Większa świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków.
 9. Wykształcenie umiejętności wśród uczniów radzenia sobie z uzależnieniem i skutecznego szukania pomocy.
 10. Zwrócenie większej uwagi uczniów na dbałość o swoje zdrowie i podejmowanie środków zaradczych w sytuacjach zagrożenia.
 11. Umiejętność prawidłowego i skutecznego wykorzystywania TIK, krytyczne podejście do treści publikowanych w sieci.
 12. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Monitoring programu prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, nauczycieli, wychowawców. Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwolą na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych.          

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, aktywności, rozmowy z uczniami i rodzicami, analiza dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów, rodziców: ankiety, wywiady, sprawozdania z realizacji planów wychowawczych klas, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, sprawozdania opiekunów kół, obserwacja i ocena zachowań.

 • OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO‑PROFILAKTYCZNEGO W SZKOLE
 • Treści Programu wychowawczo-profilaktycznego są znane i realizowane przez wszystkich nauczycieli–wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych i specjalistów szkoły.
 • Realizacja Programu wychowawczo-profilaktycznego odbywa się w ramach:
 • zajęć prowadzonych przez nauczycieli–wychowawców,
 • zajęć prowadzonych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych, biblioteki, świetlicy oraz specjalistów,
 • zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę,
 • zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • W zależności od wyników diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole rada pedagogiczna z udziałem uczniów i rodziców ustala priorytety w pracy wychowawczej na dany rok szkolny- w formie zadań.
 • Na podstawie Programu wychowawczo-profilaktycznego wychowawca z udziałem uczniów i rodziców planuje zadania wychowawcze dla klasy na dany rok szkolny. Podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiany rodzicom do zaopiniowania wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację zadań.
 • Wychowawca klasy może zwrócić się o pomoc w diagnozie, planowaniu pracy oraz realizacji zadań wychowawczych do specjalistów szkoły.
 • Zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając specyfikę swoich zajęć edukacyjnych, różnorodność form aktywności uczniów, ich potrzeby i oczekiwania.
 • W wyniku realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego uczeń poznaje siebie, swoje potrzeby, emocje, aspiracje i możliwości, zapoznaje się z cechami rozwoju fizycznego, uczy się dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie, planować doskonalenie oraz brać odpowiedzialność za własny rozwój.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Królewie ( 21września 2023r.)

Kalendarz
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiwum wpisów
Zdjęcia
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20150612_132059