REGULAMIN ŚWIETLICY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRÓLEWIE

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

·        stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,

·        dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,

·        rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

·        propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

·        kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,

·        wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,

·        podnoszenie kultury życia codziennego,

·        niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych),

·        rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi
i problemowymi.

 

II. Założenia organizacyjne.

1.         Świetlica jest czynna według harmonogramu (zał. Nr 1) godzin pracy świetlicy szkolnej dostosowanego do planu zajęć dydaktycznych naszej szkoły.

2.         Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska i możliwości finansowych organu prowadzącego.

3.         Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.

4.         Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.

5.         Uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy przed rozpoczęciem lekcji i po ich zakończeniu.

6.         Do świetlicy szkolnej przyjmowani są:

·          uczniowie dojeżdżający,

·          dzieci, których rodzice pracują,

·          uczniowie z klas 0-3,

·          uczniowie z klas 4-8.

7.         Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela  oraz uczniowie nie  uczęszczający na lekcje religii, bądź zwolnione z zajęć wychowania fizycznego .

8.         Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.

9.         Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków Gminy Joniec.

10.    W czasie przebywania w świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z   telefonów komórkowych i tabletów.

11.    W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

1.          Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy  opiekuńczo-wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

2.          Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego upoważniony.

3.          Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

4.          Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności uczniów w świetlicy.

5.          Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia.

6.          Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

7.          W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców uczeń nie będzie mógł opuścić świetlicy.

 

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

1.       Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

2.       Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

3.       Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

4.       Organizowanie spacerów.

5.       Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

6.       Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

7.       Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

8.       Współpraca z rodzicami, wychowawcami.

 

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do:

·     właściwie zorganizowanej opieki,

·     życzliwego traktowania,

·     swobodnego  wyrażania myśli i przekonań,

·     opieki wychowawczej,

·     poszanowania godności osobistej,

·     ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 

Wychowanek jest zobowiązany do:

·     przestrzegania regulaminu świetlicy,

·     przestrzegania zasad współżycia w grupie,

·     współpracy w procesie wychowania,

·     pomagania słabszym,

·     dbałości o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy,

·     ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

 

VI. Kary i nagrody stosowane wobec wychowanków.

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział
w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą  w postaci:

o   pochwały ustnej,

o   pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

o   dyplomu.

 

Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu,
dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

o   upomnienie ustne,

o   ostrzeżenie w obecności grupy,

o   pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym

zachowaniu,

o   wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania.

 

Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

VII. Dokumentacja świetlicy.

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1.     Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka,

2.     Regulamin świetlicy szkolnej,

3.     Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,

4.     Rozkład dnia pracy świetlicy,

5.     Dzienniki zajęć.

 

Kalendarz
marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwum wpisów
Zdjęcia
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20150612_093439 20150612_093204